Feltételek és feltételek

Feltételek és feltételek

Index:

1. cikk - Fogalommeghatározások
2. cikk - A társaság személye
3. cikk - Alkalmazási kör
4. cikk - Az ajánlat
5. cikk - A megállapodás
6. cikk - Elállási jog
7. cikk - A szerződés megkötése
7. cikk - A szerződés megkötése
6. cikk - A szerződés elállási joga
7. cikk - A szerződés megkötésének feltételei
Költségek az elállási jog esetén
8. cikk - Az elállási jog kizárása
9. cikk - Az ár
10. cikk - Megfelelés és garancia
11. cikk - Szállítás és teljesítés
12. cikk - Folyamatos teljesítési szerződés: Időtartam, felmondás és meghosszabbítás
13. cikk - Fizetés
14. cikk - Reklamációs eljárás
15. cikk - Jogviták
16. cikk - Kiegészítő vagy eltérő feltételek

1. cikk - Fogalommeghatározások

A jelen általános szerződési feltételekben használt kifejezések a következőképpen kerülnek meghatározásra:

 1. Hűtési - elállási időszak: az az időszak, amely alatt a fogyasztó élhet elállási jogával;
 2. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem hivatásszerűen vagy üzletszerűen jár el, és a vállalkozással távollevők között szerződést köt;
 3. Nap: naptári nap;
 4. Távollevők közötti ügylet: olyan termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozó távollevők közötti szerződés, amelyek szállítása és/vagy megvásárlása időben eloszlik;
 5. Tartós adathordozó: minden olyan tárolóeszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára személyesen megadott információk tárolását oly módon, hogy az információk jövőbeni megtekintése és változatlan reprodukálása lehetővé válik. 
 6. Elállási jog: a fogyasztó lehetősége arra, hogy - a gondolkodási időn belül - elálljon a távollevők között kötött szerződéstől;
 7. Mintanyomtatvány: a vállalkozás által a fogyasztó rendelkezésére bocsátott nyomtatványminta, amelyet a fogyasztó kitölthet, ha élni kíván az elállási jogával;
 8. Vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;
 9. Távollevők közötti szerződés: olyan szerződés, amelyet a vállalkozás szervezett rendszer keretében, egy vagy több távközlési eszköz felhasználásával kötnek
 10. .
 11. Távközlő technológia: olyan eszköz, amely szerződés megkötésére használható, anélkül, hogy a fogyasztó és a vállalkozás egyidejűleg ugyanazon a helyen találkozna.
 12. Feltételek: a vállalkozás ezen általános szerződési feltételei.

2. cikk - A vállalkozás azonossága

BricksDirect B.V.
Elskensakker 30
5571 SK Bergeijk
Hollandia

Telefonszám: +31 (0) 497 337145
E-mail: info@bricksdirect.com

EURO fizetések:
IBAN: NL20RABO0157845079
BIC: RABONL2U

Nem EURO fizetések:
IBAN: LT243250069022214753
BIC: REVOLT21

Holland Kereskedelmi Kamara száma: 82350078
Holland adószám: NL862429523B01
OSS regisztrációs szám: NL862429523B01
Európai EORI-szám: NL862429523
Egyesült Királyság EORI-száma: GB075264014000
Norvég VOEC szám: 2059924
Svájci adószám: CHE-198017361

3. cikk - Alkalmazási kör

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a vállalkozás minden ajánlatára, valamint a vállalkozás és a fogyasztó közötti távollevők között létrejött bármely távollevők közötti szerződésre vagy megrendelésre vonatkoznak. 
 2. A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére bocsátják oly módon, hogy azt a fogyasztó könnyen tárolhassa tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, akkor a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a vállalkozás jelzi, hogy a megtekinthető és a fogyasztó kérésére ingyenesen megküldi.
 3. Ha a távollevők között kötött szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, az előző bekezdéstől eltérően és a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a jelen Általános Szerződési Feltételek szövege elektronikus úton úgy is a fogyasztó rendelkezésére bocsátható, hogy a fogyasztó könnyen el tudja azt tárolni tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy hol találhatók meg az elektronikus úton közzétett Általános Szerződési Feltételek, és hogy a fogyasztó kérésére az elektronikus úton vagy más módon ingyenesen megküldésre kerül. 
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételeken túlmenően az egyedi termék- vagy szolgáltatási feltételek alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, és a fogyasztó az egymásnak ellentmondó feltételek esetén mindig a számára legkedvezőbb alkalmazandó rendelkezést támaszthatja alá. 
 5. Ha a jelen feltételek egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy megsemmisül, a megállapodás és a jelen feltételek fennmaradó része, valamint az érintett rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a lehető legnagyobb mértékben fedezi az eredetit. 
 6. A jelen Feltételekben nem szabályozott helyzeteket a jelen Feltételek "szellemében" kell elbírálni.
 7. Az Általános Szerződési Feltételeink egy vagy több rendelkezésének értelmezésével vagy tartalmával kapcsolatos hiányosságokat és egyértelműséget a jelen Általános Szerződési Feltételek "szellemében" kell megmagyarázni.

4. cikk - Az ajánlat

 1. Ha egy ajánlat korlátozott időtartamú vagy feltételekhez kötött, akkor ezt kifejezetten meg kell említeni.
 2. A webáruházban található ajánlat nem kötelező érvényű. A vállalkozás jogosult az ajánlatot megváltoztatni és kiigazítani.
 3. Az ajánlat a kínált termékek/szolgáltatások teljes és pontos leírását tartalmazza. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó az ajánlatot a lehető legjobban értékelje. Ha a vállalkozás illusztrációkat használ, ezek hűen tükrözik a kínált termékeket/szolgáltatásokat. 
 4. Az ajánlatban szereplő valamennyi kép, leírás és adat tájékoztató jellegű, és nem adhat okot kártérítésre vagy a szerződés felbontására.
 5. Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyekből a fogyasztó számára egyértelmű, hogy milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár az ajánlat elfogadása. Ez különösen a következőkre vonatkozik: 
  • az Európai Unión, Liechtensteinen, Norvégián, az Egyesült Királyságon és Svájcon belüli szállítás esetén az áfát tartalmazó ár, az Európai Unión kívülre, Liechtensteinben, Norvégiában, az Egyesült Királyságban és Svájcban történő szállítás esetén az áfa nélküli ár;
  • a szállítási költségek magassága;
  • a szerződéskötés módja és az ehhez szükséges teendők;
  • mindenképpen érvényesül-e az elállási jog;
  • a fizetés, a szállítás és a szerződés vagy megrendelés teljesítésének szabályai;
  • az ajánlat elfogadásának határideje, illetve az az időtartam, amelyen belül a vállalkozás garantálja a megajánlott árat;
  • a távközlés díja, ha a távközlő eszközök használatának költségét az alkalmazott távközlő eszköz alapdíjától eltérő alapon számítják ki;
  • a szerződés megkötését követően iktatják-e a megállapodást, és ha igen, hogyan tekinthet bele a fogyasztó;
  • milyen módon javíthatja a fogyasztó a megállapodás alapján megadott információkat a megállapodás megkötése előtt;
  • A holland mellett más nyelveken is lehet megállapodást kötni;
  • Magatartási kódex, amelynek a vállalkozásnak meg kell felelnie, és utasítások, ahol a fogyasztó digitálisan megtalálja a magatartási kódexet;
  • A távollevők közötti megállapodás minimális időtartama egy időtartamú ügylet.

5. cikk - A megállapodás megkötése

  1. A megállapodás az e cikk (4) bekezdésének rendelkezései szerint jön létre, akkor jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot, és megfelel a megfelelő feltételeknek.
  2. Ha a fogyasztó elfogadta az ajánlatot elektronikus úton, megerősíti vállalkozás elektronikus úton átvételét a megrendelés késedelem nélkül. Amíg a vállalkozás nem erősíti meg a megrendelést, a fogyasztó díjmentesen elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt.
  3. Ha a szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor, a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás biztonsága érdekében, és biztonságos webes környezetet biztosít. Ha a fogyasztó elektronikus úton fizethet, a vállalkozás megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz.
  4. A vállalkozás - a jogszabályi kereteken belül - érdeklődhet a fogyasztó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére való képességéről, valamint a távollevők közötti szerződés felelős megkötése szempontjából fontos tényekről és tényezőkről. Ha a vállalkozás e kutatás alapján alapos okkal nem köt szerződést, jogosult a megrendelést visszautasítani vagy különleges feltételeket kérni.
  5. A vállalkozás a termékhez vagy szolgáltatáshoz írásban vagy oly módon, hogy a fogyasztó azt hozzáférhető tartós adathordozón tárolhassa, a következő információkat csatolja:
   a. a vállalkozás székhelyének címe;
   b. az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja, vagy egyértelmű nyilatkozat az elállási jog kizárására vonatkozóan;
   c. a fogyasztó elállási jogának gyakorlásának feltételei és módja. a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásokra és garanciákra vonatkozó információk;
   d. a 4. cikk (3) bekezdésében rögzített adatok feltételei, kivéve, ha a vállalkozás ezeket az adatokat már a szerződés végrehajtása előtt a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta;
   e. a szerződés felmondásának feltételei, ha a szerződés időtartama egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre szól.
  6. Lejáratidős ügylet esetén az előző bekezdés csak az első szállításra vonatkozik.
  7. Minden megállapodás vagy megrendelés megkötése a termékek megfelelő rendelkezésre állásának feltételével történik.

6. cikk - Elállási jog

A termékek szállítása:

 1. Vásárlás esetén a fogyasztónak lehetősége van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Ez az időszak az összes terméknek a fogyasztó vagy a fogyasztó által bejelentett képviselő általi átvételét követő napon kezdődik.
 2. A gondolkodási idő alatt a fogyasztó köteles a terméket és a csomagolást gondosan kezelni. A terméket csak a szükséges mértékben csomagolja ki vagy használja, hogy megítélje, meg kívánja-e tartani a terméket. Ha él az elállási jogával, akkor a terméket - és ha ésszerűen lehetséges - eredeti állapotában és csomagolásában visszaküldi a vállalkozásnak, a vállalkozás által adott ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően. 
 3. Ha a fogyasztó élni kíván az elállási jogával, köteles ezt a vállalkozásnak az összes termék átvételétől számított 14 napon belül jelezni. A fogyasztó ezt a formanyomtatványon teheti meg. Miután a fogyasztó kifejezte, hogy élni kíván az elállási jogával, a fogyasztónak 14 napon belül vissza kell küldenie a terméket a vállalkozásnak. A fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termékeket időben visszaküldte, például postai kézbesítési igazolással. 
 4. Ha a fogyasztó az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt törvényes határidő lejártáig nem jelezte, hogy élni kíván az elállási jogával, vagy a terméket nem küldte vissza a vállalkozásnak, az adásvétel ténynek minősül. 
 5. Szolgáltatások teljesítése:
  1. Szolgáltatások nyújtása esetén a fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.
  2. Az elállási jogának gyakorlása érdekében a fogyasztó a vállalkozás által adott ésszerű és egyértelmű utasításoknak megfelelően tájékoztatja a vállalkozást.

7. cikk - Költségek elállási jog esetén

 1. Ha a fogyasztó él az elállási jogával, a visszaküldés költségei teljes mértékben a fogyasztót terhelik. 
 2. Ha a fogyasztó fizetett egy összeget, a vállalkozás gondoskodik arról, hogy a fogyasztónak az elállási jogával való élni kívánását követő 14 napon belül a teljes összeget visszatérítsék a fogyasztónak. A fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a leszállított árut visszaküldte, például postai kézbesítési igazolással.

8. cikk - Az elállási jog kizárása

 1. A vállalkozás kizárhatja a fogyasztó elállási jogát az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az elállási jog kizárása csak akkor érvényes, ha a vállalkozás ezt az ajánlatban legalább a szerződéskötés időpontjáig egyértelműen jelzi.
 2. Az elállási jog kizárása csak olyan termékek esetében lehetséges:
  a. amelyeket a vállalkozás a fogyasztó előírásai szerint állított össze;
  b. amelyek egyértelműen személyes jellegűek;
  c. amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza;
  d. amelyek gyorsan romlanak vagy abszolválódnak;
  e. Amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoknak van kitéve, amelyekre a vállalkozásnak nincs befolyása;
  f. Az egyes újságok és folyóiratok;
  g. Az olyan hang- és videofelvételek és számítógépes szoftverek, amelyeknek a fogyasztó feltörte a pecsétjét;
  h. A higiéniai termékek, amelyek le vannak pecsételve, és amelyeknek a fogyasztó feltörte a pecsétjét. 
 3. Az elállási jog kizárása csak olyan szolgáltatások esetében lehetséges:
  a. a. a szállás, közlekedés, étterem vagy szabadidős szolgáltatás, amelyet egy meghatározott időpontban vagy egy adott időszak alatt kell teljesíteni;
  b. olyan szolgáltatások, amelyek szállítása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a gondolkodási idő lejárta előtt megkezdődött;
  c. fogadások és lottójátékok.

9. cikk - Az ár

 1. Az ajánlatban említett időszakban a kínált termékek/szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve az ÁFA-kulcsok változásából eredő árváltozásokat.
 2. Az előző bekezdéssel ellentétben a vállalkozás olyan termékeket, amelyek árai a pénzügyi piacnak a vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásainak vannak kitéve, változó árakkal kínálhat. Ezeket az ingadozásokat és azt a tényt, hogy az esetleges árak változóak, az ajánlatban meg kell említeni.
 3. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az törvényi szabályozás vagy előírás eredménye. 
 4. A szerződés megkötését követő 3 hónapos árnövekedés csak akkor megengedett, ha a vállalkozással előzetesen megállapodtak, és: 
  a. azok törvényi szabályozás vagy rendelkezések eredménye; vagy
  b. a fogyasztónak joga van felmondani a szerződést azon a napon, amikor az áremelés hatályba lép.
 5. A termék- vagy szolgáltatásajánlatban feltüntetett árak az Európai Unión, Liechtensteinen, Norvégián, az Egyesült Királyságon és Svájcon belüli szállítás esetén az ÁFA-t tartalmazzák, a termékek vagy szolgáltatások kínálatában szereplő árak az Európai Unión kívülre, Liechtensteinben, Norvégiában történő szállítás esetén az ÁFA-t nem tartalmazzák. , az Egyesült Királyság és Svájc.
 6. Minden ár a nyomdahibák függvénye. A vállalkozás nem vállal felelősséget az elírásért. Az elírás esetén a
 7. a vállalkozás nem köteles a terméket a hibás árnak megfelelően szállítani.

10. cikk - Megfelelés és jótállás

 1. A vállalkozás szavatolja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek, az ajánlatban megadott specifikációknak, a megbízhatóság és/vagy használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésnek és/vagy kormányrendeleteknek. A vállalkozások megállapodás esetén azt is kijelentik, hogy a termék a szokásos használattól eltérő használatra is alkalmas. 
 2. A vállalkozás, a gyártó vagy az importőr által vállalt jótállás nem változtatja meg azokat a törvényes jogokat és igényeket, amelyeket a fogyasztó a vállalkozással kötött megállapodás alapján érvényesíthet. 
 3. A leszállított termékek esetleges hibáit vagy hibás termékeit a szállítást követő X napon/héten belül írásban kell bejelenteni a vállalkozásoknak. A termékek visszaküldésének az eredeti csomagolásban és új állapotban kell történnie. 
 4. A vállalkozás jótállási ideje megfelel a gyári garanciaidőnek. A vállalkozás nem vállal felelősséget a termékeknek a fogyasztó által történő minden egyes egyedi alkalmazásra való végső alkalmasságáért, sem a termékek használatával vagy alkalmazásával kapcsolatos tanácsadásért. 
 5. A garancia nem érvényes, ha:
  • A leszállított termékeket harmadik fél és/vagy a fogyasztó javította és/vagy módosította;
  • A leszállított árut szokatlan körülményeknek tették ki, vagy más módon gondatlanul vagy a vállalkozás és/vagy a csomagoláson szereplő utasításokkal ellentétesen kezelték.
  • A gyengébb minőségű áru részben vagy egészben olyan szabályok eredménye, amelyeket a kormány a felhasznált anyagok természetére vagy minőségére vonatkozóan kért vagy kérni fog.

11. cikk - Szállítási és végrehajtási utasítás

 1. A vállalkozás a lehető legnagyobb gondossággal jár el a megrendelések és a szolgáltatások átvétele és teljesítése és/vagy kiszállítása során.
 2. A kézbesítés helye az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozásnak bejelentett. 
 3. Az elfogadott megrendeléseket haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés üzenetétől számított 30 napon belül elküldik, kivéve, ha a fogyasztó engedélyt adott arra, hogy hosszabb szállítási határidőt tartsanak be. Ha a szállítás késik, vagy ha a megrendelést nem vagy csak részben teljesítik, a fogyasztó üzenetet kap, és joga van a szerződést kötbér nélkül felmondani.
 4. Minden szállítási idő tájékoztató jellegű. A határidő túllépése nem jogosítja fel a fogyasztót kártérítésre.
 5. A jelen cikk (3) bekezdése szerinti felbontás esetén a vállalkozás a lehető leghamarabb, de legkésőbb a felbontást követő 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által már kifizetett összeget.
 6. Ha a megrendelt termék kiszállítása lehetetlennek bizonyul, a vállalkozás megkísérel helyettesítő terméket biztosítani. Legkésőbb a kiszállításkor bejelentik, hogy a csereárut leszállították. A cserecikkeknél az elállási jog nem zárható ki. Az esetleges visszaküldés költségeit a vállalkozás viseli.
 7. A termékek sérülésének és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozásra hárul a fogyasztónak történő átadás pillanatáig, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg. A vállalkozás szállítási kötelezettségének a vállalkozás akkor tesz eleget, ha a megrendelést a fogyasztónak egyszer felajánlották.

12. cikk - Időtartamügyletek: időtartam, felmondás és megújítás

Megszüntetés

 1. Ha a fogyasztó határozatlan időre kötött szerződést, amely a termékek (ideértve a villamos energiát is) rendszeres szállítására terjed ki, azt bármikor felmondhatja az alkalmazandó felmondási szabályok szerint, legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.
 2. Megszüntetheti a szerződést.
 3. A fogyasztó, aki határozott időtartamra kötött szerződést, amely termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására terjed ki, a határozott időtartam végére bármikor felmondhatja a szerződést az alkalmazandó felmondási szabályok szerint és egy hónapos felmondási idővel.
  • A fogyasztó az előző bekezdésekben említett megállapodások esetében: 
  • megszüntetheti, és nem korlátozódik a felmondásra egy bizonyos időpontban vagy egy adott határidőn belül;
  • mindenképpen felmondhatja azokat, ahogyan azokat megkötötte;
  • a felmondás ugyanolyan felmondási idővel történhet, mint amilyet a vállalkozás maga számára megállapított.

Megújítás

 1. A fogyasztó, aki határozott időtartamra kötött szerződést, amely a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására terjed ki, nem hosszabbítható meg vagy újítható meg automatikusan határozott időtartamra. 
 2. Az előző bekezdéstől eltérően a határozott időre kötött, napi vagy heti újságok és magazinok rendszeres kézbesítésére vonatkozó szerződés hallgatólagosan legfeljebb három hónapos határozott időre meghosszabbítható, ha a fogyasztónak lehetősége van a meghosszabbított szerződést a meghosszabbítás végén egy hónapos felmondási idővel felmondani. 
 3. A határozott időre szóló megállapodás, amely termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres kézbesítésére terjed ki, csak akkor hosszabbítható meg határozatlan időre, ha a fogyasztó bármikor felmondhatja a megállapodást legfeljebb egy hónapos felmondási idővel és legfeljebb három hónapos felmondási idővel, a megállapodás a rendszeres, de havonta egynél ritkább napi, heti és magazinok rendszeres kézbesítésére terjed ki.
 4. A határozott időre szóló megállapodás, amely a napilapok, hetilapok és magazinok próba- vagy bevezető előfizetésére terjed ki (próba- vagy bevezető előfizetés), automatikusan megszűnik, és a próba- vagy bevezető előfizetés után nem folytatódik automatikusan.
 5. Megállapodás a próba- vagy bevezető előfizetés után automatikusan megszűnik.

Duration

 1. Az egy évnél hosszabb időtartamú szerződések egy év után bármikor, legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondhatók, kivéve, ha az ésszerűség és a méltányosság kifogást emel a felmondás ellen a megállapodás szerinti időtartam előtt.

13. cikk - Fizetés

 1. Amennyiben nem állapodtak meg másként, a fogyasztó által fizetendő összegeket a 6. cikk (1) bekezdése szerinti türelmi időt követő 7 munkanapon belül kell megfizetni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás esetén az összegeket a fogyasztónak a megállapodásról szóló visszaigazolás kézhezvételét követő 7 munkanapon belül kell megfizetnie.
 2. A fogyasztó köteles a vállalkozásnak haladéktalanul bejelenteni a megadott vagy közölt fizetési adatok pontatlanságait.
 3. A jogszabályi korlátozásokra figyelemmel a vállalkozásnak jogában áll a fogyasztónak előlegként ésszerű költségeket felszámítani.

14. cikk - Panasztételi eljárás

 1. A vállalkozás rendelkezik panaszeljárással, és a panaszokat a panaszeljárás kitöltésével kezeli.
 2. A szerződés teljesítésével vagy a megrendeléssel kapcsolatos panaszokat teljes körűen és világosan le kell írni, és a fogyasztónak a hibák felfedezését követő 7 napon belül be kell nyújtania a vállalkozáshoz.
 3. A panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül kezelik. Ha egy panasz hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozás a 14 napos határidőn belül válaszol egy üzenettel az átvételről, és jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.
 4. Ha a panasz nem oldható meg a közös konzultáció során, akkor vita keletkezik, amely vitarendezés tárgyát képezheti.
 5. A közös konzultáció során nem megoldható panaszok esetén a fogyasztónak lehetősége van a Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) szervezethez fordulni. A Stichting WebwinkelKeur ingyenesen közvetít. Ha a közvetítés után sem születik megoldás, a fogyasztónak lehetősége van a panaszt a Stichting GeschilOnline-hoz benyújtani, a Stichting GeschilOnline döntése kötelező érvényű. A fogyasztó és a vállalkozás egyetért ezzel a kötelező érvényű döntéssel. A vita benyújtása a választottbírósághoz nem ingyenes. A fogyasztónak kell viselnie a választottbírósági eljárás költségeit. Továbbá az EU-ban élő lakosok az európai vitarendezési platformon keresztül is benyújthatják panaszukat a peren kívüli rendezés érdekében. Ez a platform elérhető a http://ec.europa.eu/odr oldalon, de azt tanácsoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a Stichting WebwinkelKeurrel.
 6. .
 7. A panasz nem függeszti fel a vállalkozás kötelezettségeit, kivéve, ha a vállalkozások írásban másként jelzik.
 8. Ha a fogyasztói panasz megalapozott, a vállalkozásnak lehetősége van a leszállított termékek ingyenes kicserélésére vagy javítására.

15. cikk - Jogviták

 1. A vitás kérdésekre, megállapodásokra és megrendelésekre kizárólag a holland jog alkalmazandó, még akkor is, ha a fogyasztó külföldön él.
 2. A Bécsi adásvételi egyezmény nem alkalmazandó.

16. cikk - Kiegészítő vagy eltérő feltételek

A jelen általános szerződési feltételektől való kiegészítő eltérések nem lehetnek a fogyasztó hátrányára, és azokat írásban vagy oly módon kell rögzíteni, hogy a fogyasztó számára hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhatók legyenek.